جشنواره خیریه محک

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
۱۱

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
دی
رویداد خرید

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
۱۱

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
دی
بازارچه خیریه امید

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
۱۱

Warning: A non-numeric value encountered in /home/rahmat/public_html/wp-content/themes/charitious/jdf.php on line 17
دی

مورد اعتماد بزرگترین شرکت های خصوصی و رویدادها در تبریز

ما با حمایت شما عزیزان و سخاوتمندان توانسته ایم پروژه های سلامت و بهداشت، تحصیل و آموزش، خانه و خانواده و دیگر پروژه های بزرگ را انجام دهیم تا بتوانیم کمکی به نیازمندان کنیم.