مدیرعامل مجموعه:

دکتر نوابی

تیم فرزندان رحمت شبانه روزی در حال تلاش برای رفاه فرزندان بد و بی سرپرست هستند.