فضای خیریه فرزندان رحمت 

کمک البسه خیریه فرزندان رحمت 

خرید لوازم التحریر برای خانواده های نیازمند

جمع آوری کودکان کار و خیابانی 

پاسخگویی به نیازهای مردم

1205

افراد فقیر و نیازمند در سال 1401

0M سرمایه جمع شده
0% مهر مردمی
0M کودکان تحت سرپرستی
0K رویدادهای برگزار شده