18 مرداد 1402 ساماندهی کودکان کار - خیریه فرزندان رحمت

ساماندهی کودکان کار 

ساماندهی کودکان کار با همکاری سازمان محترم شهرداری و توسط مددکاران مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی فرزندان رحمت انجام می گیرد 

این فعالیت ها اغلب طی گزارشات مردمی  و پیگیری های کارشناسان فرزندان رحمت صورت می گیرد انجمن خیریه فرزندان رحمت همراه در تلاش است برند تبریز شهر بدون کودک کار را حفظ کرده و در این راه نیازمند کمک ها و گزارشات مردمی می باشد .