4 شهریور 1402 کمک های غیر نقدی - خیریه فرزندان رحمت

با توجه به اینکه خانواده های تحت پوشش با کمبود درآمد مواجه بوده و نیاز های خانواده از سوی سرپرست به سختی تامین می گردد لذا این مرکز با حمایت های غیر مالی ( ارائه بسته های مواد غذایی ، پک های تحصیلی ، پک های یلدایی و … )به دلیل اینکه خانواده های تحت پوشش زیاد بوده نیازمند حمایت های بیشتری هستیم .