27 آبان 1402 تابلو تسلیت - خیریه فرزندان رحمت

سفارش تابلو تسلیت

بعد از خواندن توضیحات زیر، جهت سفارش تابلو تسلیت روی لینک زیر کلیک کنید.

سفارش تابلو تسلیت برای ارسال

نکته اول : ابتدا نوع کمک خود را انتخاب کنید.

نکته اول : حتما آدرس مسجد و ادرس تحویل تابلو را درج کنید.

نکته سوم: کمک های شما در پنل شما ثبت خواهد شد.