31 فروردین 1397 اهداف - خیریه فرزندان رحمت
img
img
img
img
img
img

اهداف مشخص

- مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ( ایتام ) 6 الی 12 سال
- مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ( ایتام ) 12 الی 18 سال
- تنها مرکز شبانه روزی ساماندهی کودکان کار و خیابانی استان
- تنها مرکز حمایت و توانمند سازی زنان آسیب دیده اجتماعی استان به نام راه نوین
- پوشش خانواده های مددجویان و رسیدگی به امورات این خانواده ها
- همکاری با کانون اصلاح و تربیت زندان تبریز و آزادی زندانیان غیر عمد
- خدمات پزشکی انجمن خیریه ی فرزندان رحمت